Zeytin İşlem Teknisyeni Nedir?

Zeytin İşlem Teknisyeni Nedir?
Zeytin mahsulünün işlenmesini, sofralık zeytin ve zeytinyağının teknolojik üretimini kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılarak kalitesinin belirlenmesini, sonuçların yorumlanmasını ve doğru karar verebilme becerilerine sahip olan ara meslek elemanıdır.

Görevleri
– Zeytin çeşitlerinin tanınması, hasat ve zeytinleri işletmeye alma ile ilgili işlerde görev alır.
– Makineleri üretime hazırlar,
– Sofralık zeytinin (siyah zeytin, zeytin) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır.
– Kaliteli zeytinyağı üretilmesinde yararlanılan çeşitli teknikleri bilir ve uygular.
– Sofralık zeytinin sağlığa uygunluğunu ve kalitesini kontrol için zeytinlerden ve katkı maddelerinden örnekler alır.
– Laboratuvarlarda değişik analiz yöntemlerini (kimyasal ve duyusal) kullanarak analizler yapar.
– Çıkan sonuçları değerlendirir, raporlar düzenleyerek ilgililere bildirir.
– İstatistik bilgileri elde eder ve yorumlar yapar.
– Zeytinyağı ile ilgili basit analizleri (asit tayini) yapar.
– Zeytin çeşitlerinin tanınması, kültürel işlemler, hasat ve zirai mücadele gibi zeytin bahçesi işletmeciliği ile ilgili işlerde görev alır.
– Çalışılan işletmede üretimin hijyen şartlarına uygun olmasını sağlar.
– Üretilen ürünlerin uygun olarak depolanmasını ve depolama işleminin düzenliliğini kontrol eder.
– Üretilen ürünlerin uygun olarak ambalajlanmasını ve ambalajlama işleminin düzenliliğini kontrol eder.
– Amiri ile sorumluluğunu taşıdığı kişiler arasında koordinasyonu sağlar.
– İşletmede uyulması gereken mevzuatı (Türk Gıda Kodeksi, İSO vb.) bilir ve yapılan işlemlerde bu mevzuatı esas alır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Üretimde kullanılan alet ve ekipmanlar,
– Kimyasal maddeler,
– Gerektiğinde bilgisayar,
– İlgili mevzuat.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Zeytin İşleme Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Kimya, biyoloji ve bitki yetiştirme konularına ilgili,
– Ekip içinde çalışabilen,
– İlgili yönergeleri izleyebilen,
– Renkleri ayırt edebilen,
– Dokunma, koku alma, tat alma keskinliği olan,
– Sistemli düşünebilen,
– Araştırmacı,
– Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamları ve Koşulları
Zeytin İşleme Teknisyeni; zeytin ve zeytin yağı üreten fabrikalar, işletmeler ve zeytin bahçelerinde görev yapar. Üretim ortamı temizdir, ancak üretim yapılan yer sıcak-soğuk, rutubetli ve kokulu olabilir. Meslek genel olarak ayakta icra edilir. Meslek elemanları; zeytin endüstrisi teknikerleri, gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, ziraat mühendisleri ve sorumlu müdürlerle iletişim içerisinde bulunur.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Zeytin İşleme Teknisyeni, sofralık zeytin ve zeytinyağı işletmeleri ile büyük zeytin yetiştirme işletmelerinde çalışır.
Bunun yanı sıra, temel laboratuar bilgileri sayesinde üretim sektöründe faaliyet gösteren çeşitli işletmelerde ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında görev alabilirler.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilebilir.

Zeytin ve zeytinden elde edilen ürünlerdeki artış bu mesleğe olan talebi sürekli olarak artıracaktır. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları zeytin yetiştirilen bölgelerde oldukça yüksektir. Ayrıca kendi işyerlerini de açabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerin de yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.
– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
– Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.
– Özel sektörde ise asgari ücret ile işe başlamakta, daha sonra işverenlerle yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre asgari ücretin bir veya iki katı oranında ücret alabilmektedirler.