Zabit Katibi Nedir?

Zabit Katibi Nedir?
Adliyelerde, Cumhuriyet savcılıklarında, İcra Müdürlüklerinde, Yüksek yargıda, Anayasa Mahkemesinde bölge idare mahkemelerinde, seçim kurulları gibi yerlerde kalem işleri, yazışma ve dosyalamanın yapılmasında, duruşma tutanakların düzenlenmesinde, sekretarya hizmetlerinin verilmesiyle ilgili işlerden sorumlu kişidir.

Görevleri
– Resmi yazışmaları yapar,
– İcra takip işlemlerini yapar,
– Meslek gelişimine ilişkin faaliyetleri yürütür,
– Yazı işleri müdürünün tevdi ettiği görevleri yapar,
– Dosya ve kayıtları muntazam ve silintisiz olarak tutar,
– Karar ve tutanakları usulüne uygun yazar,
– Davalara ait müzekkereleri yazarak ilgili yerlere zamanında gönderir,
– Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapar,
– Gelen cevap yazılarında istenilen bilgiler olmadığını tespit ettiğinde ilgili makama haber verir, duruşma günüden önce gerekli yazıları yazar,
– Dava dosyaları için dizi pusulası yapar,
– Serbest bırakma ve tutuklama yazıları ile hüküm özetlerini vaktinde yazar ve ilgili makama verir,
– Acele işlerden sayılan nafaka takdiri, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi gibi davalara ilişkin kararları diğerlerinden önce ve çabuk yazar,
– Mahkeme dışında hakim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde hazır bulunur, ayrıca kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevleri yürütür.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– Dosya ve klasör,
– Faks makinesi,
– Fotokopi makinesi,
– Yazıcı.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
– Sosyoloji ve hukuk alanına ilgisi olan,
– Bilgisayar ve on parmak klavye kullanabilen,
– Büro araç ve gereçlerini kullanabilen,
– Türkçeyi iyi kullanan, resmi yazışma kurallarını çok iyi bilen,
– Kendini sürekli geliştirebilen, iş ilişkilerini çok iyi yürüten,
– Çalışkan, düzenli, titiz, güvenilir, sorumluluk sahibi ve ileri görüşlü olan,
– Ekip çalışmasına yatkın, kişilerle iyi iletişim kurabilen,
– Nezaket, görgü ve protokol kurallarına uyan kimse olmalıdır.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Açık veya kapalı büro olabilmektedir. Çalışan kişi sayısı fazla olmasına rağmen büronun hacmi küçük boyutlardadır. İş yükü ağır, iş yoğunluğu fazla olduğu için mesai saatleri dışında da çalışmayı gerektirir. Sorumluluğu ön planda olan bir iştir.

Büro ortamında sürekli dosyalarla çalışıldığından dikkat edilmezse enfeksiyon hastalıkları veya alerjik rahatsızlıklar görülebilir. Masa başında ve bilgisayar karşısında oturulduğundan ergonomik koşullar sağlanamazsa omurga rahatsızlıkları, göz rahatsızlıkları ve eklem rahatsızlıkları riski vardır. Strese bağlı sinirsel rahatsızlıklar ve damar hastalıkları da oluşabilir

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla Zabıt Katipliği, mübaşir görevlerine atanmaktadırlar. İnfaz kurumlarında, noterlerde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda “Hukuk Müşavirliği” bölümlerinde iş bulma olanağına sahiptirler. Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları, ilk derece mahkemeleri, bölge mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri, yüksek mahkemeler, noterler, hukuk ve avukat büroları, Yüksek Seçim Kurulu, ceza infaz kurumları ve tutukevleri, özel güvenlik şirketleri, banka ve sigorta şirketleri gibi özel firmaların hukuk departmanları, takip birimleri vb. yerlerde çalışabilirler. Adalet alanları her zaman ihtiyaç duyulan ve sürekliliği olan bir meslektir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.
– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
657 Devlet Memurları Kanunu’na tabi olup, bunun dışında Adalet Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu unvan, kadro ve derecelere göre adalet tazminatı alırlar.