Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri Nedir?

Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri Nedir?
Belirlenen standartlara göre; işletmeye ait üretim girdilerinin en verimli şekilde kullanılması, kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün veya hizmet elde edilmesi için planlama yapılması, uygulamanın kontrol edilmesi, sonuçların ölçülerek veri toplanması ile değerlendirilmesi için kalite güvence liderine bağlı olarak hazırlanan iş planı ve programına göre çalışan kişidir.

Görevleri
– Üretilecek ürüne veya hizmete göre üretim sürecinin planlamasını yapar,
– Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine veya tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlar,
– Hammadde, ürün ve stok kontrolünü yaparak sipariş miktarını belirler,
– Çalışanların verimli olabilmesi için iş planları yapar ve iş emirlerini hazırlar,
– Ürün veya hizmetin kullanıcıya sağlayacağı faydanın maksimum düzeye ulaşması için nasıl sunulması gerektiği konusunda çalışır, yöntemlerinin tespiti ve uygulanmasını sağlar,
– Üretimde ölçülebilir düzeyde kalite artışı ve bunun sürekliliğinin sağlanmasına katkı sağlar,
– Üst yönetimin karar vermesini kolaylaştırmak için gerekli bilgileri toplar, bu bilgilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında kalite güvence liderine yardımcı olur,
– İşletmede Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması, yürütülmesi, geliştirilmesi çalışmalarında aktif rol alır,
– Süreç iyileştirme ekiplerinde lider rolü üstlenir,
– Kalite yönetim sistemleri, süreç iyileştirme ve problem çözme teknikleriyle ilgili işletme içi eğitimler verir,
– Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde iç denetim sistemlerini geliştirir, iç denetim birimlerinin etkinliğini artırır.
– İşletmelerin Ar-ge, tasarım, üretim, paketleme, ambalajlama, satış ve pazarlama, tedarikçi ilişkileri gibi tüm prosesleri bilir ve proseslerde performans ölçümü gibi ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Her türlü yazım ve çizim aletleri,
– Çeşitli elektronik aletler (bilgisayar, hesap makinesi, vb.)
– Veri toplamak için anketler, istatistiki tablo ve cetvelleri,
– Ölçmede kullanılacak dijital kumpas, viskozimetre, hassas tartı vb.
– Kalite planları, mevzuatları, standartlar vb.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri olmak isteyenlerin,
– Analitik düşünme yeteneği olan,
– Dikkatli ve sabırlı,
– El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,
– Tedbirli, düzenli,
– Gerektiğinde bir sorunu alıp, çözebilen,
– Liderlik özelliğine sahip,
– Ayrıntılara dikkat edebilen,
– İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen, ikna kabiliyeti yüksek ve insan ihtiyaçlarına duyarlı,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş,
– Matematiksel kavramlarla düşünebilen, problem çözebilen ve soyut düşünme yeteneğine sahip,
– İleriyi görebilen ve fırsatları sezebilen bireyler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Üretimde Kalite Kontrol Teknikerinin çalışma alanı genellikle büro ortamı olmasına rağmen bazen de atölye ve fabrikada yağlı, kirli, gürültülü veya kokulu ortamlar da olabilir. Çalışma saatleri düzenlidir ancak işin niteliği ve koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Verilerle, özel anlamı olan sayılarla çalışmanın yanı sıra insanlarla bire bir çalışma da söz konusudur. Bu nedenle çalışma ortamında ekip liderleri diğer çalışma arkadaşları ile iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra iki yıldır.

Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilmektedir. Ayrıca öğrenciler iş yerlerinde 30 iş günü staj yaparak pratik eğitim görürler.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Gelişen endüstriyel faaliyetler ve hizmet sunumundaki değişiklik ihtiyaçları yetişmiş ara insan gücüne olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. İşyerinde istihdam edilen insan gücü nitelik olarak değişmeye başlamıştır.

AB ile ilgili gelişmeler ve kalite alanındaki görüş farklılıkları kalite ve kontrolünü ön plana çıkarmış ve sistemli hale getirmiştir. Üretimde Kalite Kontrol Teknikerleri farklı endüstri sektörlerinde, araştırma geliştirme, proses tasarımı ve optimizasyonu, fabrika organizasyonu ve işletmesi, kalite güvence, güvenlik ve çevre kalitesi, teknik şartlar, servis ve pazarlama bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca uluslar arası uygunluk belgelendirme firmalarında ve kamu kurum/kuruluşlarında da çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Üretimde Kalite Kontrol Teknikerleri iş bulma alanları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Dünyamızdaki ülkeler ve şirketler bazında sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kazanılabilmesi için her işletme ya da devletin kendi ürettiği ürünlerin kalitesini sürekli iyileştirmesi gerektiğinden hareketle teknolojiler değişse bile kalite kontrol ihtiyacı bitmemektedir.

Kamuda ve özel sektörde kalite ile ilgili çalışmalar hız kazandığından mesleğe duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artacaktır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Öğrenciler, eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci burslarından ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

Eğitim Sonrası
Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfında çalışmak istemeleri durumunda ilave bir derece alarak 9. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar.

Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir. Özel sektörde ise yerleşim yeri, çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. Kazanç, asgari ücretin 1-4 katı arasında değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?