Trikotaj Öğretmeni Nedir?

Trikotaj Öğretmeni Nedir?
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir.

Görevleri
Trikotaj konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Trikotaj Öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
– Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
-Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defterleri ve yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.),
– Trikotaj makineleri ve cihazlar,
– Çeşitli dikiş makineleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Trikotaj Öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Trikotaj Öğretmeni olmak isteyenlerin;
– El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,
– El becerisi olan,
– Renkleri ayırt edebilen,
– Makineleri çalıştırmaktan hoşlanan,
– Dikkatli ve titiz,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– Öğrenciler üzerinde gerekli disiplini sağlayabilen,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; hoşgörülü, sabırlı,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– Kendini geliştirme istekli,
– Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Trikotaj Öğretmeni atölyelerde ve sınıflarda görev yapar. Öğretmenlik görevini çoğunlukla ayakta yürütür. Çalışma ortamı iyi aydınlatılmış, tozlu ve gürültülüdür.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Ayrıca son sınıfta öğrenciler bir yarıyıl “Öğretmenlik Uygulaması” yaparlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek lisesi, teknik lise, kız meslek lisesi, Anadolu kız meslek lisesi vb. okullarda, Tekstil Teknolojisi alanının Endüstriyel Örme dalının alan ortak ve dal dersleri; alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal derslerini; diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/dal derslerini vermektedirler.

Mesleğe yönelik eğitim sunan özel eğitim kurumlarında, özel sektörde giyim endüstrisi ile ilgili atölyelerde çalışma olanağı bulabilmektedirler. Kendi işyerlerini açabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kredisinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası
Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve yeri göreve başlayan öğretmenler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlayarak, maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar.

Ayrıca, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar. Ayrıca, her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır. Özel sektörde ise ücretler değişkenlik göstermektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?