Psikolog Nedir?

Psikolog Nedir?
İnsan ve hayvan davranışlarını, zihinsel süreçlerini, yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan kişidir.

Görevleri
– Doğum öncesi dönemden başlayarak çocuklukta, gençlikte, yetişkinlik ve yaşlılıkta zihinsel ve fiziksel gelişim süreçlerini inceler. Yaşa bağlı davranış değişikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilenir,
– Organik süreçlerin davranış, düşünce ve duygular üzerindeki etkisini inceler. Biyolojik sistemler ile zihnin işlevi ve davranış arasındaki ilişkiyi inceler. Beynin biyokimyasal mekanizmaları, beyin mekanizmalarının fonksiyonları, kimyasal ve fiziksel değişikliklerin davranışlara ve duygulara etkisini araştırır,
– Öğrenme, bellek, duyum, algı, biliş, güdü, duygular gibi süreçleri inceler.
Bilişsel psikofizyoloji ve nöropsikoloji alanlarında laboratuar veya alan deneyleri ve değerlendirme yapar,
– Etkili öğrenmenin gerçekleştirilmesi için programların geliştirilmesi, her yaştaki insanın eğitimi için gerekli araç, gereç, ve yöntemleri geliştirir,
– Kaygı, sosyallik, başarı gereksinimi, saldırganlık vb kişilerarası farklılıkları inceler,
– Zihinsel, davranışsal ve ruhsal bozuklukların değerlendirilmesi, nedenlerinin araştırılması ve iyileştirilmesiyle ilgilenir,
– İnsanların birbirleri ile nasıl etkileşime girdiklerini ve sosyal çevrelerden nasıl etkilendiklerini, önyargı ve tutumların nasıl geliştiğini inceler,
– Psikolojik etkenler ile fiziksel sağlık ve hastalık arasındaki ilişkiyi inceler.
Hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülebilmesi için araştırmacı ve uygulamacı olarak çalışır. Sağlığı ve hastalığı etkileyen biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenlerle ilgilenir,
– İyileştirme ve üretimi arttırma amacıyla psikolojik ilkeleri iş yaşamına uygular. Örgütsel yapı, iş verimi, iş doyumu, tüketici davranışı, personel seçimi, personelin geliştirilmesi vb konularda çalışır,
– Psikolojik ilkelerin trafik ve yol güvenliği alanına uygulanmasını sağlar. Sürücü yeteneklerinin psikoteknik değerlendirmesini yapar,
– Psikolojinin ilkelerinin hukuk alanında uygulanmasına katkıda bulunur,
– Psikolojinin ilkelerinin spor ortamına uygulanmasını sağlar,
– Psikolojik bilginin elde edilmesi ve uygulanması sırasında kullanılacak teknik ve yöntemler üzerinde çalışır. Test geliştirir. Araştırma desenleri, veri analizi ve verilerin yorumlanması konularında çalışır,
– Etik ve bilimsel ilkeler doğrultusunda araştırma yapar ve bu araştırma sonuçlarının uygun alanlarda kullanımını sağlar,
– İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler,
– İnsan ve hayvan davranışlarının fizyolojik nedenleri konusunda araştırmalar yapar,
– İleri derecede davranış bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda (psikoterapi) bulunur. Hafif uyum sorunlarının çözümlenmesine yönelik danışmanlık yapar,
– Genel olarak psikolojik gereksinimleri ve sorunları saptar. Çözüm yollarını araştırır,
– Bireylerin mesleki uyumlarının, kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesine çalışır

Kullandığı Araç ve Gereçler
Objektif ve projektif testler (zeka testleri, nöropsikolojik testler, kişilik testleri, yetenek testleri, tutum testleri, tutum ölçekleri, ilgi envanterleri, anketler gibi), gözlem ve görüşme kayıtları, istatistiksel veriler.
– Çalışma masası, büro malzemeleri, teyp, kaset, televizyon, video ve bilgisayar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Psikolog olmak isteyenlerin;
– Sözel yeteneğe sahip,
– Sosyal bilimlere, özellikle psikolojiye ilgili ve bu konuda başarılı,
– İnsanlarla iletişimde bulunmaktan ve onlara yardım etmekten hoşlanan,
– Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Başkalarını etkileyebilen,
– Kendisi ile barışık, sabırlı, hoşgörülü ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Psikologlar genellikle kapalı ortamlarda, oturarak çalışırlar. Görevlerini yaparlarken hizmet verdikleri bireylerle, çalıştıkları kurumdaki yönetici ve diğer personelle ve meslektaşları ile iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıl süreli olup; eğitimleri süresince öğrenciler meslek dersleri ağırlıklı almaktadırlar. Eğitimleri sırasında öğrencilerin staj yapmaktadırlar

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Ayrıca, “Psikoloji Bölümü” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri, Psikoloji ve Rehber Öğretmen alanlarında görev alabilirler.

Bugün ülkemizde psikologlar Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde psikolog; rehberlik araştırma merkezlerinde okul psikologu olarak görev almaktadırlar. Halen psikologlar için özel ya da resmi endüstri kuruluşlarında çalışma olanağı sınırlıdır. Ancak endüstri geliştikçe ve iyi eleman yetiştikçe bu alanlarda da psikologların iş bulma olanaklarının artacağı söylenebilir.

Psikoloji bölümünü bitiren bir kimse, eğitimi sırasında felsefe, sosyoloji gibi alanlarda yeterli düzeyde eğitim görmüş olmak ve öğretmenlik sertifikası almak koşulu ile orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilirler. Okullarda rehber öğretmen olarak görev alanlar da bulunmaktadır. Halen rehberlik araştırma merkezlerinde okul psikologlarına ve kliniklerde psikologlara gereksinme duyulmaktadır.

Mevcut ve açılmakta olan üniversitelerin de psikoloji alanında öğretim elemanlarına gereksinmeleri artmaktadır. Bir psikoloji mezununun doyurucu bir iş bulabilmesi için psikolojinin belli bir dalında lisansüstü eğitim görmesi gereklidir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca ve çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler

Eğitim Sonrası: Psikologlar, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları durumunda 8. derecenin 1 kademesinden işe başlarlar. Özel sektörde ise ücretler kişinin tecrübesine, işteki başarısına, çalıştığı kurumun yapısına göre belirlenmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?