Noter Nedir?

Noter Nedir?
Bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir.

Görevleri
– Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenler,
– Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar,
– Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapar,
– Alım-satım sözleşmesi yapar,
– Kanunlara uygun olarak hazırlanıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylar,
– Yapılan işlemlerin asıllarından veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp verir,
– Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderir,
– Kanunen tescili gereken işlemleri tescil eder,
– Yabancı dillerden çevrilen hukuki belgelerin doğruluğunu onaylar,
– Yeminli ifadeleri yazılı olarak saptar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Resmi mühür,
– Resmi kaşeler,
– Daktilo, bilgisayar,
– Büro malzemeleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Noter olmak isteyenlerin;
– Yorum yapabilme ve değerlendirme niteliğine sahip,
– Sorumluluk duygusu yüksek, dikkatli,
– Yasal değişiklikleri izleyebilen,
– İnsanlarla iletişim kurmayı ve yardım etmeyi seven kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Noterler görevlerini genellikle kapalı ortamlarda yerine getirirler. Noter huzurunda yapılacak çekilişlerde veya kuralarda daha değişik ortamlarda bulunmaları gerekebilir. Çalışma ortamı sıcak, işin yoğun olduğu saatlerde yazı makinelerinin çalışması yüzünden gürültülüdür. Ancak bilgisayar kullanımı arttıkça gürültü azalmaktadır. Noterlik dairesinde günlük çalışma o yerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlar.

Şu kadar ki, noterlik dairesindeki iş kabulü süresi o yerdeki diğer resmi dairelerden en çok bir saat daha fazla olabilir. Noter günlük çalışma süreleri dışında iş kabul edemez. Ancak, tatil günlerinde ve iş günlerinin tatil saatlerinde vasiyetname tanzim ve tastiki veya gecikmesinde zarar umulan noterlik işlemleri yapabilirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Hukuk Fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldır. Bu eğitimde hukukun tüm dallarıyla ilgili dersler alınır.Noterlik staj süresi ise 1 yıldır.Stajyer, staj gördüğü noterlik dairesinde ,noterlik kanununun ve yönetmeliğinin gösterdiği işleri yapmakla yükümlüdür.Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderme,kanunen onaylanması gereken işlemleri onaylama,alım satım sözleşmesi yapma bu işlere örnek gösterilebilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinin bulunduğu her yerde, bu mahkemelerin yargı çerçevesindeki ilgili işlerini görmeye yetkili olmak üzere, Adalet Bakanlığı’nca bir noterlik kurulur. Bir bölgede, birden çok noterlik de açılabilir. Boşalan Noterlikler Resmi Gazete ile mahallinde ilan edilir.

Boşalan, açılan veya dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa geçirilen noterlikler, o yerde, istanbul ve Ankara’da ve Adalet Bakanlığınca uygun görülecek diğer yerlerde çıkan birer gazete ve Resmi Gazete’de birer defa ilan olunur. Şu kadar ki, yaş tahdidi sebebiyle boşalacak noterliklerin, noterin yaş tahdidine tabi tutulmasından önce ilanı zorunludur.

Yapılacak ilanda, boşalan ve üçüncü sınıfa geçirilen noterliğin bir evvelki yıla ait gayrisafi geliri, açılan noterliğin ise emsallerine göre Adalet Bakanlığınca tahmin edilecek gayrisafi ve isteklilerin hangi belgelerle birlikte başvurmaları gerektiği gösterilir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Noterlik stajı ücretlidir. Staj ücreti Adalet Bakanlığı’nın da görüşü alınmak suretiyle Türkiye Noterler Birliği’nce belirlenir ve stajın başlangıç tarihinden, Adalet Bakanlığı’nca noterlik belgesinin verildiği tarihe kadar olmak üzere, birlik bütçesinden ödenir

Eğitim Sonrası: Noterlerin verdikleri hizmet için alacakları ücret, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan bir tarife ile saptanır. Hukuki işlemlerin genişliğine paralel olarak kazanç durumları oldukça yüksektir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?