Ev Ekonomisti Nedir?

Ev Ekonomisti Nedir?
Özellikle kırsal yörelerde ailelerin ekonomik düzeylerini yükseltmek ve yaşayışlarını iyileştirmek amacıyla mevcut kaynaklarını (para-zaman vb.) daha verimli kullanmaları konusunda bireyleri eğiten kişidir.

Görevleri
– Çalışma yapacağı köyün, bulunduğu bölgenin kültürel, ekonomik ve sosyal durumu hakkında ön araştırmalar yapar,
– Köy kadınlarının ihtiyaçlarını ve ilgilerini çeken konuları saptayarak, bu doğrultuda çalışma programları hazırlar,
– Çalışma programları dahilinde bireysel ve grup çalışmaları yapar,
– Bireysel çalışma kapsamında ev ziyaretleri, telefon konuşmaları, mektup yazma gibi yöntemleri uygular,
– Grup çalışmaları kapsamında, konferans düzenleme, film, slayt, video gösterileri gibi yöntemleri uygulayarak köy kadınlarına ev idaresi, beslenme, gıda koruması, çocuk bakımı, aile sağlığı, giyim gibi konularda tavsiyelerde bulunarak, sahip oldukları kaynak ve imkanları daha iyi değerlendirmeleri yönünde eğitici bilgiler verir,
– Toplum kalkınmasına, halk sağlığına, tüketicinin korunmasına yönelik araştırmalar yapar,
– Boş zamanları değerlendirmek ve yan geliri arttırmak için köyde bulunan hammaddeye dayalı el sanatları bilgisi verir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Görsel araçlar (TV, video, tepegöz, sinema filmi, slayt),
– Afiş, broşür, pazen tahtası, kara tahta, tablo, maket, fotoğraf gibi eğitim araçları,
– El becerilerine yönelik örnek ürünler,
– Bilgisayar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Ev ekonomisti olmak isteyenlerin;
– Başkalarını etkileme gücüne,
– Başkalarının duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını anlama gücüne,
– Başkalarına yardım etme isteğine,
– Yaratıcı kişilik özelliğine sahip olmaları beklenir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Ev ekonomistleri zaman zaman kırsal bölgelerde köy evlerinde görev yaparlar. Bu bakımdan devamlı seyahat etmeleri gerekir. Çalışmalarında birinci derecede insanlarla etkileşim halinde olan ev ekonomistleri konuşarak ve bir şeyler yapıp göstererek özellikle kadınları işlerinde daha iyi yöntemler denemeye ikna etmeye çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Eğitim süresince meslek dersleri ağırlıklı alınmaktadır.
– Ev ekonomisi programının amacı: Ailenin tüm kaynaklarını rasyonel ve ekonomik olarak kullanabilecek, çağdaş yaşamda ailenin fonksiyonlarını yüklenen kurumlarda çalışabilecek, teknik bilgi ve becerilere sahip elemanları yetiştirmektir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Ülkemizde nüfusun büyük çoğunluğunu kırsal kesimde yaşayan köylü ve çiftçi aileleri oluşturmaktadır. Toplam kadın nüfusunun dörtte üçünü köylü ve çiftçi kadınlarının oluşturduğu göz önüne alındığında, kırsal kesimin sosyo-ekonomik yönden gelişmesinin ülke kalkınmasına ne denli etkisi olacağı açıktır.

Bu nedenle, köylü ve çiftçi ailesinin yaşayışını düzenleme ve hayat seviyesini yükseltmeye yardım etmek, kırsal kesimde yaşayan kadına bilgi ve teknik öğretmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve davranışlarını olumlu yönde değiştirmek için okul-dışı eğitim ve öğretim yöntemleriyle yardım etmek ağırlıklı olarak ev ekonomistlerine ve ev ekonomisi teknisyenlerine düşmektedir. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte ev ekonomistlerine ve ev ekonomisi teknisyenlerine olan ihtiyaç sürekli olacaktır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Üniversite eğitimi olduğu için, eğitim sırasında herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca fakültelerin normal süresi boyunca her ay verilen faizsiz ve mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmayan öğrenim kredisinden yararlanabilir. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyacını giderebilirler. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan isteyen ve durumu uyan öğrenciler yararlanabilir.

Eğitim Sonrası: Kamu kuruluşlarında görev alan yeni mezun meslek elemanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılır, Ayrıca, görevin yürütülmesi için köylere gidildiğinde günlük harcırah ödenmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?