Çevre Sağlığı Teknisyeni Nedir?

Çevre Sağlığı Teknisyeni Nedir?
İnsan sağlığına zarar veren çevresel olumsuzlukları yok etmek için, çevre şartlarını düzeltme ve iyileştirme tedbirlerini uygulayan, gıda, su, hava ve binaları sağlık açısından denetleyen kişidir.

Görevleri
– İnsan sağlığına zarar veren çevre şartlarını saptar,
– Topluma açık ve sağlık koşulları kötü kuruluşları kontrol eder,
– Bu ortamların iyileştirilmesi için önerilerde bulunur, koşullarını düzeltmeyenlerin kapatılmasını önerir,
– Sulardan örnek alarak tahlile gönderir, suların dezenfeksiyonunu sağlar,
– Kaynak, memba ve kuyu sularının kirlenme odaklarını belirler ve iyileştirmek için girişimlerde bulunur,
– Yeraltı ve yerüstü içme ve kullanma sularını saptar,
– Gıda maddelerinden örnek alır, muayenelerini yapar veya yaptırır,
– Su dezenfektasyonu yapar, dezenfekte edilen sularda, serbest klor tespiti yapar veya yaptırır,
– Her türlü su kaynaklarının debisinin (lt/sn) tayinini yapar,
– Toprağın sızdırma derecesinin saptanması için “Toprak Sızdırma Testi” yapar,
– Esnaf denetimleri yapar, bu konuda ya da çevre sağlığı konularında düzenlenecek formları işler ve kayıtları tutar,
– İstatistiksel veriler toplar, değerlendirme yapar, tablo ve grafik çizimleri yaptırır,
– Basit olarak arıtım tesisleri, su tesisleri, arazi ve bina krokilerinin çizimini yapar,
– Yapı malzemelerinin basınç ve rutubete dayanıklılığını anlamak için “su ve basınç” deneyleri yapar,
– Kemiriciler ile mücadele çalışmalarını yapar,
– Bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılmasında etken olan çevresel faktörleri araştırır ve iyileştirici çalışmaları yapar,
– Hava kirliliği ölçümü yapar,
– Hava kirliliğini azaltıcı yakma metotlarını uygulatır,
– Endüstride zararlı atık maddelerin kontrolünü yapar,
– Hava meydanları, limanlar ve kara nakil araçları konaklama yerlerinin çevre sağlığı yönünden denetimini yapar, ilgililerle görüşmelerde bulunur ve bu gibi yerlerde alınacak sağlık tedbirlerini uygular.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Hava kirliliği ölçüm cihazları,
– Gürültü ölçüm cihazları,
– Klor ölçüm cihazları,
– Örnek tüpleri,
– Sıcak sisleme araç sistemi,
– Soğuk sisleme araç sistemi,
– El ile sisleme araç sistemi,
– Çeşitli ilaçlar,
– Büro malzemeleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Çevre Sağlığı Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Çevre sorunlarına duyarlı,
– Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
– Dikkatli ve düzenli, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çevre sağlığı teknisyeni, gerektiğinde büro, ev ve laboratuvar gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde ölçüm ve denetleme için açık alanlarda çalışır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Sağlık müdürlükleri, sağlık ocakları, sağlık grup başkanlıkları, hükümet tabiplikleri, belediyeler, hıfzısıhha müdürlükleri, halk sağlığı laboratuarları, gıda imal eden her türlü kurum ve kuruluşlar (Et-Balık Kurumu ve Kombinaları, süt ve süt mamulleri imal eden kurumlar), memba suyu ve şişeleme tesisleri ile hava meydanları ve liman sağlığı dairelerinde çevre sağlığı teknisyenleri çalışmaktadırlar. Mezuniyetten sonra “Çevre Sağlığı Teknisyeni” unvanı ile Sağlık Bakanlığı’nın yukarıda sayılan bazı yataklı ve yataksız tedavi kurumları ile koruyucu sağlık hizmeti veren kuruluşlara atamaları devletçe yapılır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası: Çevre sağlığı teknisyenlerinin atamaları devlet tarafından yapıldığından 12. derecenin 3. kademesinden göreve başlarlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ücret alırlar. Belediyeler, memba suları işletmeleri gibi çalışılan yerin özelliğine göre ücrette farklılıklar olabilir. Kurumların uygulamalarına göre ikramiye olanakları da vardır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?