Çevre Mühendisi Nedir?

Çevre Mühendisi Nedir?
Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir.

Görevleri
Çevre mühendisi her türlü çevre sorunlarına, teknik düzeyde çözüm üretir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere;
– Fabrikalarda, atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi için önerilerde bulunur ve yapılanları denetler,
– Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri alır,
– İçme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar,
– Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava kalitesini belirler, hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır,
– Gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin alınması için öneriler geliştirir,
– Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapar,
– Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
Gerektiğinde laboratuvar ortamında çalıştığından kimya ve biyoloji laboratuar aletlerini kullanabilmektedir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Çevre mühendisi olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– Araştırmaya meraklı,
– Dikkatli ve titiz bir gözlemci,
– Gözlem verilerini bütünleştirebilen,
– İşbirliğine açık kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çevre mühendisleri, çalışmalarını genellikle büroda ve laboratuvarda yürütürler. Ancak, zaman zaman şantiye, inşaat alanı, arıtma tesisi gibi yerleri görmek için kent içinde ve dışında seyahat etmeleri gerekebilir. Çevre mühendisliği çok çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak yürütülen bir meslektir. Bu nedenle çevre mühendisleri başka meslek elemanları ile sıkı iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Çevre mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Ancak, bazı okullarda 1 yıl “yabancı dil hazırlık programı” uygulanır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Çevre mühendisleri;
– İçme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, iletimi ve arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve inşaatı,
– İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı,
– Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi,
– Arıtılmış atık suların alıcı ortamlara deşarj edilmesi, modelleme ve olası etkilerin araştırılması,
– Sanayi kullanım sularının hazırlanmasına yönelik projelendirme hizmetleri,
– Sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yapılması,
– Risk analizi ve değerlendirilmesi,
– Katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf işlemlerinin yapılmasına yönelik mühendislik hizmetleri,
– Tehlikeli ve zararlı atıkların uzaklaştırılması ve giderilmesine yönelik çalışmalar,
– Hava kirliliğinin kontrolüne yönelik, hava emisyonları ve kalitesine ait ölçümlerin değerlendirilmesi, hava kirleticilerinin dağılım modellemesi ve değerlendirilmesi,
– Çevre yönetimi ve planlaması,
– Çevre kimyası ve çevre mikrobiyolojisi analizlerinin değerlendirilmesi,
– Toprak ve yeraltı kaynaklarının kirliliğe karşı korunması ve modellemesi,
– Gürültü kirliliğinin kontrolünde çalışabilirler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler, kamu kurumlarında çalışabildikleri gibi özel kuruluşlarda veya serbest çalışma olanağı da vardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Çevre Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, çevre sağlığı alanlanında Öğretmen olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince: Üniversite düzeyinde yapılan eğitim sırasında kredi ve burs olanağı dışında öğrencilerin, çevre mühendisliği faaliyeti gösteren özel şirketlerde yarı zamanlı çalışarak (özellikle son sınıf öğrencilerinin) kazanç elde etmeleri mümkündür.

Eğitim Sonrası: Eğitimi tamamlayarak kamu kesiminde görev alan çevre mühendisleri asgari ücretin 3-3.5 katı civarında ücret almaktadırlar. Serbest çalışma veya özel sektörde görev alma durumlarında ise kesin bir rakam ortaya koymak mümkün olmamaktadır. Ücrette işletmenin büyüklüğü, çalışma pozisyonu gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik görülmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?